οι όροι χρήσης του exam panel

exam panel       exampanel.me       διεκπεραίωση θεμάτων       πολιτική απορρήτου       όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου exampanel.com οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών μας και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να απέχει από την οικεία χρήση. Σε αντίθετη περίπτωση, ρητώς συμφωνείται ότι η χρήση των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, συνεπάγεται τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη αναφορικά με τους παρακάτω όρους, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται ή πρόκειται να περιληφθεί στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.

To exam panel διατηρεί την ευχέρεια να προβαίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή σε τροποποίηση των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών, ενώ οι χρήστες/επισκέπτες έχουν, αντίστοιχα, την υποχρέωση να ελέγχουν πριν από κάθε επίσκεψη/χρήση του δικτυακού μας τόπου για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση, συνεπάγεται ότι αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά.

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, καθώς και η ίδια η ιστοσελίδα του δικτυακού μας τόπου αυτή καθαυτή, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο ανήκει στην εταιρείας μας, και διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του κυπριακού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και των οικείων κοινοτικών οδηγιών και διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε πράξη αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, αντιγραφής, αποθήκευσης, πώλησης, μετάδοσης, διανομής, έκδοσης, εκτέλεσης, φόρτωσης (download), μετάφρασης, τροποποίησης με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση υπάγεται με βάση το νόμο -ή πρόκειται μελλοντικά να υπαχθεί- στον αποκλειστικό έλεγχο του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της δικαιούχου εταιρείας μας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται, σύμφωνα, άλλωστε και με βάση τις διατάξεις του νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή αποσπασμάτων του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου από τον χρήστη σε απλό προσωπικό υπολογιστή και για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς την πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του. Η εξαίρεση αυτή σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την από μέρους μας παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού μας τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με τον δικό μας δικτυακό τόπο.

2. Αποκλεισμός συμβουλών

Το περιεχόμενο του exam panel παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες/επισκέπτες μέσω του δικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν, βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

3. Διαφήμιση

Το exam panel διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των χρηστών διαφημιστικό υλικό, για την ενημέρωση των χρηστών και την προώθηση, αντίστοιχα, των υπηρεσιών που παρέχει ο δικτυακός μας τόπος.

4. Υποχρεώσεις επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του κυπριακού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης του δικτυακού μας τόπου, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE (Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στο δικτυακό μας τόπο ή στο δίκτυο γενικότερα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον χρήστη/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

5. Λογαριασμός Μέλους

Ο επισκέπτης/χρήστης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του exam panel συμφωνεί να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται κατά τη διαδικασία εγγραφής, καθώς επίσης επιμελώς να ενημερώνει τα στοιχεία αυτά, σε περίπτωση τροποποίησής τους, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, ο επισκέπτης/χρήστης παραλαμβάνει επιβεβαίωση του προσωπικού του κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήσης (user name), που ο ίδιος έχει ορίσει στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει.

Οι χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον προσωπικό τους λογαριασμό (user account) και οφείλουν να μην γνωστοποιούν το χορηγούμενο από το δικτυακό μας τόπο προσωπικό τους κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήσης σε τρίτους, οι οποίοι απαγορεύεται, αντίστοιχα, να προβαίνουν σε χρήση των κωδικών αυτών. Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το exam panel, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους.

Το exam panel δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει σε τρίτους από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο.

6. Υλικό χρηστών

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε υλικό «ανεβάζουν» (upload) οι ίδιοι στο δικτυακό μας τόπο και εγγυώνται, ειδικότερα, απέναντι στην εταιρεία μας ότι κατέχουν τα πνευματικά δικαιώματα επί του υλικού αυτού ή, αλλιώς, ότι η πράξη τους αυτή δεν συνιστά παραβίαση πνευματικών ή άλλης φύσης δικαιωμάτων (π.χ. δικαίωμα στην προσωπικότητα) τρίτων προσώπων. Το exam panel, αντίστοιχα, δεν υπέχει καμία ευθύνη από πράξεις προσβολής που ενδέχεται να προκαλέσει στα δικαιώματα τρίτων προσώπων, μία παρόμοια πράξη των χρηστών του διαδικτυακού μας τόπου.

7. Συνομιλίες

Στο δικτυακό μας τόπο είναι δυνατή η διενέργεια συνομιλιών (chat) στο ευρύτερο διαδίκτυο, με βάση τους όρους που υπαγορεύει ο Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET (NETIQUETTE). Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να διέπονται από ευπρέπεια, ευγένεια και διακριτικότητα και να μην προσβάλλουν ή θίγουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο πρόσωπα και καταστάσεις. Οι απόψεις και αντιλήψεις που εκφράζουν οι χρήστες / επισκέπτες μέσω αυτού του τρόπου σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υιοθετούνται από το δικτυακό μας τόπο. Αποτελούν αποκλειστικά προσωπικές τους αντιλήψεις, γεννούν γι’ αυτούς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την αποκλειστική ευθύνη φέρουν αυτοί που κάθε φορά τις διατυπώνουν. Ενδεχόμενη παράβαση των παραπάνω όρων δίνει στο δικτυακό μας τόπο τη δυνατότητα να αποκλείσει κάποιον χρήστη / επισκέπτη από τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

8. Αποζημίωση

Ρητά συνομολογείται ότι, σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του δικτυακού μας τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση των χρηστών/επισκεπτών, οι τελευταίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση αφενός να παρέμβουν στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσουν το δικτυακό μας τόπο, στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

9. Όροι πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του δικτυακού τόπου

Το exam panel παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών και σεβόμενο, αντίστοιχα, τις διατάξεις που διέπουν τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις τους νόμους για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, υποχρεούται να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες του σχετικά με α. τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρει, β. την τιμή, γ. την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ. το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε. τον τρόπο πληρωμής, στ. τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ. τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η. το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στις σελίδες/υπηρεσίες του exam panel δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP's) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του κυπριακού δικαίου, τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς του κοινοτικού δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς Συμβάσεις, ερμηνεύεται με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης ορίζονται τα Δικαστήρια της Λάρνακας.

11. Αλλαγές των όρων χρήσης

Αν υπάρξουν τροποποιήσεις στους όρους χρήσης του exam panel, θα κοινοποιήσουμε αυτές τις αλλαγές εδώ, με ενημέρωση της ημερομηνίας αναθεώρησης. Σε περίπτωση ουσιαστικών αλλαγών, θα σας ενημερώσουμε με άλλα μέσα, όπως αποστολή σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή την αποστολή ειδοποίησης στη κεντρική μας σελίδα.

Αναθεώρηση: Δευτέρα, 26 Απριλίου 2010